Venkatesh Prabhu Dhanush Dhanush Information :- Birth Name: Venkatesh Prabhu Kasthuriraja Also known as: Dhanush Date of Birth: 28 July 1983 (age 33) Birth place: Chennai, Tamil Nadu, India